Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Klub KeepRunning

§1 Navn og Hjemsted.

Stk. 1. Klubbens navn er Klub KeepRunning og er stiftet 15-03-2011.

Stk. 2. Klubbens hjemsted er Fredericia kommune.

§2 Formål.

Stk. 1. Klubbens formål er at fremme kendskabet til og udøvelsen af løb primært i Danmark.

§3 Medlemmer og kontingent

Stk. 1. Som medlemmer optages alle, der kan henføres under klubbens formålsparagraf og tilgrænsende sportsgrene.

Stk. 2. Kontingentet – der betales forud – fastsættes af bestyrelsen. Ændring af kontingent vil fremgå på klubbens hjemmeside 3 mdr. før ikrafttrædelse.

Stk. 3. Er et medlem i restance – betaling senest 1 måned efter forfaldsdato – kan bestyrelsen ekskludere medlemmet.

Stk. 4. Medlemmer i restance har hverken tale- eller stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 5. Medlemmer i restance kan ikke benytte sig af de fordele der er ved at være medlem i klubben.

Stk. 6. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren 1 mdr. før kontingent opkrævning med virkning fra kontingentperiodens udløb.

§4 adfærd.

Stk. 1. Bestyrelsen kan ekskludere enhver, der ikke respekterer de gældende vedtægter eller misrøgter klubben.

Stk. 2. Under afvikling af stævner og under træning skal medlemmer rette sig efter givne anvisninger.

§5 Generalforsamling.

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned hvert 4 år.

Stk. 2. Regnskabsåret går fra 1/1-31/12. Regnskabet for perioden fremlægges.

Stk. 3. En generalforsamling der indkaldes med 14 dages varsel, enten personligt, i dagspressen eller via internettet, er beslutningsdygtig uanset fremmødet.

Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Afstemningen på generalforsamlingen foregår ved simpelt flertal. Ethvert stemmeberettiget medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 6. Der kan til enhver tid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen eller minimum 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

Stk. 7. Stemmeret på generalforsamlingen har alle over 14 år.

Stk. 8. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges ved mødets start.

 Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens/udvalgenes beretning.

3. Regnskab v/kassereren.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse og revisorer.

6. Eventuelt.

§6 Bestyrelsen.

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 personer, der mødes efter behov. Klubbens bestyrelse har det fulde ansvar for klubbens økonomi og ledelse.

Valg foregår på generalforsamlingen.

Bestyrelsens sammensætning:

 Formand

 Næstformand

 Kasserer

 Sekretær

 Menigt medlem

Der vælges 2 medlemmer hvert 4 år.

Bestyrelsen vælger hvem der er på valg.

Minimum 1 Suppleanter vælges for 4 år.

Revisor og revisorsuppleant vælges for 4 år.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.

Stk. 2 Bestyrelsen godkender regnskabet senest 2 mdr. efter årsregnskabs afslutning.

§8 Opløsning af klub.

Stk. 1. Klubben kan opløses på ordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede stemmer for. Såfremt det fornødne antal medlemmer ikke er tilstede, og et flertal af de fremmødte ønsker klubben opløst, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen kan effektueres ved simpelt flertal.

Ved opløsning tilfalder klubbens ejendom og formue Dansk Atletikforbund

§9 Økonomiske forhold.

Stk. 1. Klubbens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de i klubben indgåede forpligtelser, for hvilke klubben alene hæfter med den respektive formue.

Stk. 2. Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtigelser overfor klubben udover kontingentforpligtigelse.

Stk. 3. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte heraf.

Stk. 4. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af kassereren.

Vedtægterne redigeret efter generalforsamling den 14-12-2016.

Har du spørgsmål? Kontakt os!

  • Bad Authentication data.